במדינת החלמאים 6

א.   הוא רצה אותו, הוא מאוד רצה אותו. למה?

במדינת החלמאים המאורעות מתחלפות בקצב מסחרר: אירוע חדש דוחק את הקודם – וככל שהיה חשוב וגורלי יום אחד – למחרת כבר מאבד כל חשיבותו – יש משהו חשוב יותר! מיזוכרשלפנימספרחדשיםהיוכאןבחירותומפלגותיצאולקרבלחייםומוות – לאעלרעיונותאודרךהגשמתם – אלאעלהדברהחשובביותר – עלכסאותבהיכליהשלטון. וניצחהדווקאמפלגהשהבטיחהשינוייםברובהתחומים…  עדשהגיעהזמןלהרכבתהממשלהוהגשמתההבטחות. וכאןהמנצחהתחילבחיפושיםהקדחתנייםלאיששיגשיםאתהבטחותיו – ומצאבדיוקאתהאיששהבטיחאתההפך…  ככהתמידבליכוד: אחריהניצחוןהםהיומקבליםרגלייםקרותשיצטרכולהגשיםאתההבטחותשנתנולבוחרוהיומזמיניםאוקונים, שחקןחוץשיבצעאתהעבודהשהליכודכלהזמןנלחםבה: בגיןמצאאתדיין, מכראתסיניוהסכיםעםרעיוןהאוטונומיהבהסכמיקמפ-דוויד, נתניהואחריסידרהלימודיתבקדנציההראשונהשלו (לימדואותוחזק!) הביןאתהפטנט: אםבנקודתהמפתחישבאיששיעשה (ולאאכפתלומה)  – לאיבואובטוענותלאףאחד. ותירוצים – ישבעיהעםתירוצים? דיברועלסכנההאיראנית, עלפעולהצבאיתהולכתוקרבה, מרחואתהחלמאיםבכלמיניסיפורים.  אבלאחריכחצישנהכברברורשממשלההזו (לפחותהחלקהליכודיבה) לאמסוגלתלבצעמדיניותהמתבססתעלאינטרסיםשלהמדינהותקיפתהכורהאירני (אםזהיהיהתלויבביבי) לאתהיהבכלל. גםבגיןבזמנוכשהיהמדוברעלתקיפתהכורהעיראקיהיהעושהבמכנסייםלולאהלחץשלאריקשרוןהכורהיהעומדשלם עד עכשיו. והרכששלביבי-  ברק –  מוכרלציבורהחלמאי: הואהיהכברגםראשהממשלהוגםשרהביטחון –  ונכשלבכלהתפקידיםהממלכתיים  שלו. הכלידועוהכלהיהלאמזמן: בתורראשממשלההואהביאאתהמדינהכמעטלהתרסקות. אחראיבאופןישיראועקיףלשתימלחמות: זושקיבלהשםאינתיפאדה 2 ומלחמתלבנון 2 (ובמלחמההזוהואהיהגםיועץצבאישלראשהממשלהדאזאהודאולמרטוכל "ההצלחות" המרשימותבה – הןגםפריהתערבותוהפעילה). וברקהצטרףלממשלה, קיבלתפקיד (גורלהמדינהתלויבו) והתחילבפעולה. מהיהפעולה? ברור – אתזההואעשהכלהזמן – המשךחיסולנכסיהמדינה (קרקע, אוצרותטבע, אינטרסיםביטחוניים). כחלקמהמכלולהכלליהואמנסהלחסלגםאתהנוכחותהיהודיתביהודהושומרון. מה, מדינתתל-אביבלאמספיקהלהם? מהיהסיבהלהתנהלותמוזרהזו? ברור – הכסף. ישהטועניםשברקמקורב (יותרנכון – בןחסותם) שלהזוגקלינטוןהמושחת(אפילובקנהמידהאמריקאי). בנוסףנציגיחברותהנפטוגזמהסביבההקרובהורחוקהמרחואתדרכוהפוליטיתבכמותגדולהשלמזומניםמכלקשתהצבעים. בתמורההואעושהאתהעבודההמלוכלכתבשבילם. דוגמהאחתמרבות – העברתשדהגז, הנמצאמולחופיםדרומייםשלארצנולערפאתוקבלתתרומהשלחצימיליוןדולרלמערכתבחירותמאיששמיצגאתבריטישגז – חברהשקיבלהזיכיוןלפיתוחהשדה.וראשהממשלה? מפריחסיסמאות, נהנ
המהתפקיד – ובעצם, השלטוןנמצאבידיאחרים – אבלהכסאיש – דיינו. בקיצור, חלמאיםיקריםכשאתםהולכיםלהצביעליכוד – תחשבוטוב,מייבצעאתמדיניותו. קייםסיכויגדולשזהיהיההאיששאתםבכלהכוחמנסיםלמנועשלטוןממנו.  זוכריםאתהביטוי: אשריהאישאשר … במושבלציםלאישב … בכלההיסטוריהשלוליכודדמהמאודלמושבלצים. וביןכלראשיהממשלהשלוהיחידשכמוסלעשמרעלאינטרסיםשלהמדינההיהיצחקשמיר. הלוואישיהיהלחלמאיםעודראשהממשלהדומהלו.

ב.       על השחיתות.

בשניעשוריםאחרוניםמדינתהחלמאיםהתברכהבממשלותשמכרוהכלבעדבצעכסף. זוכריםאתאולמרט, הירשזון, ברק, שרון? לפי החשדות המיוחסים להם נוצר רושם שהםחילקואתהעבודהכמובארגוניםהמיועדיםלפעולותאחרות – לכלאחדתפקידמסוים. אצלהחלמאיםכלאחדביצעחלקמהתפקידהכללי – נחזורלדוגמתשדההגז: ברקהעביראותולערפאת (בעדחצימיליון), שרוןגירשאתהאוכלוסייההיהודיתמהחופיםהסמוכיםעבורלאמעטמיליונים (את הסכוםהאמיתיאףפעםלאנדע)  ואולמרטכלהקדנציהשלולחץעלחתימתחוזיםלקניתהגז (שהואבמקורושייךלחלמאים) . כמההואקיבל – לאידוע.

לא הייתי כותב על זה לולא הלהיט החדש – סיפור הפרטת קרקעות המדינה. לפני הסיפור היה אפשר להגיד שביבי יכול לטעות או שאומץ גדול אין לו, אבל מושחת היא לא. אחרי הסיפור כבר לא ידוע – הלהט שלו והלחץ בביצוע החקיקה גורמים לחשוב שמעורבים כאן כספים רבים, ואלה – של מי? אולי פטרודולרים, אולי סוחרי נדל"ן עשירים ואולי מקורות אחרים – אבל לא נהיה מופתעים, אם יתגלה שחבר משפחה העביר לביבי כמה מיליונים למטרות צדקה.

פורסם ב

ב – 02.09.09

 

מודעות פרסומת
פוסט זה פורסם בקטגוריה אקטואלי, במדינת החלמאים. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

3 תגובות על במדינת החלמאים 6

  1. פינגבאק: מה שהיה – זה מה שיהיה? (במדינת החלמאים 11) | מיומנו של זקן השבט

  2. פינגבאק: מאיר דגן: תגיד לי מי הם חברך ואגיד לך מי אתה | מיומנו של זקן השבט

  3. פינגבאק: התנתקות – עשר שנים (2) | מיומנו של זקן השבט

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s